Warning
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 708

Local contacts

Gobaith Dewi Sant

Os ydych chi ar y dudalen hon oherwydd i chi dderbyn cylchgrawn ‘Dydd Gŵyl Dewi Hapus’ – Croeso. Os ddaethoch chi yma drwy ffordd arall mae’n braf i’ch croesawu hefyd. Bwriad y dudalen yw rhoi mwy o wybodaeth i chi am Iesu a’r ffydd Gristnogol. Dyma daith ffydd y bu Dewi Sant ei hun arni yn ystod ei fywyd mewn ffordd wahanol iawn dros 1400 mlynedd yn ôl!

Cristnogaeth – ffydd sy’n tyfu

Efallai ei bod hi’n anodd i gredu ond ar draws y byd mae’r ffydd Gristnogol yn fwy byw nag y bu erioed. Er nad yw hynna’n edrych yn debygol o edrych ar Gymru, ond mae enghreifftiau hyd yn oed yn ein gwlad ni bod newyddion da Iesu Grist yn newid bywydau er gwell.

​Fel y dywedodd y cyn-chwaraewr rygbi, Emyr Lewis:

“Fe es i eglwys fy ffrind. Safodd rhywun i fyny a dechrau rhannu ei stori ac roedd fwy neu lai’n union fel fy stori i! Ar ôl mynychu’r eglwys am gyfnod dechreuais fod yn fwy agored i arwyddion oddi wrth Dduw. Darllenais lyfr a heriodd fi fel dyn, ac fel gŵr a thad, a sylweddolais bod rhaid i fi newid. Dechreuodd pethau ddod yn gliriach wrth i fi wrando ar beth oedd gan y Beibl i’w ddweud. 

Wrth i fi dderbyn Iesu i mewn i’m bywyd, teimlai fel bod baich enfawr wedi syrthio oddi ar fy ysgwyddau. Mae gennyf heddwch mewnol yn fy mywyd nawr. Wrth i fi edrych yn ôl dros fy mywyd, doedd hynny ddim gen i pan oeddwn i’n chwarae rygbi. ’Dyw hi ddim yn hawdd bod yn Gristion, yn enwedig wrth weithio yn y cyfryngau. I fi, dim ond un ffordd sydd i fyw sef dilyn Iesu Grist. Ym myd rygbi, mae gan bobl arwyr a byddwn yn trio dilyn eu hesiampl; bu farw Iesu Grist ar y groes – ef yw’r gwir arwr sydd wedi curo marwolaeth ac fe fydd yn goroesi popeth.” 

Nid yw stori Emyr yn unigryw a gallwch wylio mwy o storïau pobl sydd wedi eu newid gan bŵer anhygoel Iesu ar dudalen My Stories

“Iesu yn ein bywydau”

 

Beth mae Emyr yn ei olygu pan ddywed ei fod wedi “derbyn” Iesu i mewn i’w fywyd? Sut gall rywun wahodd rhywun a fu’n byw 2000 o flynyddoedd yn ôl i’n bywyd ni yn yr 21ain ganrif yng Nghymru?

Wel, mae’r Beibl yn rhoi help pwysig i ni ar y daith hon.

Mae’r Beibl yn ei hanfod yn rhoi neges o obaith oddi wrth Dduw, sy’n yn ein caru ac sydd â chynllun i’n bywydau.

Mae’r Nadolig yn sôn am Dduw yn dod i’r byd y mae wedi ei greu ac yn ein hatgoffa am enedigaeth Iesu, Mab Duw. Ond dim ond un rhan o’r stori yw hon. Mae bywyd Iesu, beth ddywedodd a’r gwyrthiau rhyfeddol a wnaeth yn arwain Iesu at drobwynt a fyddai’n newid hanes am byth.

Mae’r Pasg yn ein hatgoffa am groesholi Iesu Grist (ei farwolaeth ar y Groes) a’i atgyfodiad (dod yn ôl yn fyw) a thrwy wneud hyn fod Iesu wedi agor ffordd i ni gael perthynas â Duw.

Perthynas yn fwy na chrefydd

Calon Cristnogaeth yw perthynas - yn fwy na chrefydd, set o reolau a defodau. Perthynas â Duw'r Tad sy'n ein caru, drwy Duw y Mab, Iesu, a fu farw ac a gododd o'r bedd er ein mwyn, a thrwy Duw yr Ysbryd Glân sy'n ein harwain wrth i ni ei wahodd i ddod "a byw ynom ni".

Disgrifiodd Emyr Lewis y peth yn syml trwy ddweud: “Wrth i fi dderbyn Iesu i mewn i’m bywyd, teimlai fel bod baich enfawr wedi syrthio oddi ar fy ysgwyddau. Mae gennyf heddwch mewnol yn fy mywyd nawr.”

Mae’n rodd y gallwn ond ei brofi wrth ei dderbyn.

​Am fwy o wybodaeth am y ffydd Gristnogol gallwch ymweld â gwefannau fel https://www.gotquestions.org/Cymraeg/

Camau y gallwch eu cymryd

Isod mae tri cham pwysig i'w cymryd i ddod yn Gristion:

Cyfaddef - Mae angen i chi gyfaddef eich bod wedi gwneud camgymeriadau - mae'r Beibl yn eu galw nhw'n bechodau a chyfaddef eich bod angen Duw i newid eich bywyd. Mae'r Beibl yn galw'r cam hwn yn edifarhau - sy'n golygu troi o fynd eich ffordd eich hun i fynd ar hyd ffordd Duw.

Credu eich bod drwy Iesu, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, yn cael derbyn rhodd Duw o berthynas newydd ag Ef.

Ymrwymo! (Commit!) Rydych yn gwneud penderfyniad i fynd ar hyd llwybr Duw o hyn ymlaen. Dyw hynny ddim yn meddwl na fyddwch chi'n gwneud camgymeriadau o hyd - rydyn ni i gyd yn gwneud hynny - ond byddwch yn gofyn i Dduw fod wrth y llyw (steering wheel) a gyda help yr Ysbryd Glân i fyw bywyd mae Duw wedi ei fwriadu i chi ei fyw.

Gweddi y gallwch chi ei weddïo

Isod mae gweddi y gallwch chi ei weddïo. Mae gweddïo’r weddi hon ar ei phen ei hun ddim yn eich gwneud yn Gristion ond os gweddïwch a wirioneddol gredu beth a ddywedwch wrth Dduw, mae Duw wedi addo y bydd yn ateb.

"To all who received him, to those who believed in his name he gave the right to become the children of God" (John 1:12)

Os ydych yn barod i dderbyn y rhodd o fywyd y mae Iesu yn ei gynnig, pam na weddïwch y weddi hon nawr. 


Annwyl Dduw

Rwy’n cyfaddef fy mod yn bechadur ac angen dy faddeuant; rwy’n credu y bu farw Iesu Grist yn fy lle a thalu’r ddyled am fy mhechodau; rwy’n dewis troi i ffwrdd o’m pechodau a derbyn Iesu Grist fel Gwaredwr personol a’m Harglwydd. Rwy’n rhoi fy hun i ti ac yn gofyn i ti anfon yr Ysbryd Glân i’m bywyd, i’m llenwi a chymryd y llyw, a’m helpu i fod y person rwyt ti eisiau i fi fod.

Diolch Dad am fy ngharu.

Yn enw Iesu. Amen.

Os wnaethoch chi weddïo hyn am y tro cyntaf a’i gredu beth am gysylltu â ni nawr drwy ebostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Dim ond dechrau’r daith yw gweddïo’r weddi a byddem yn hoffi eich rhoi mewn cysylltiad ag eglwys a fyddai’n gallu eich helpu i symud ymlaen yn eich perthynas â Duw, felly cysylltwch â ni fel y gallwn eich helpu a rhown lyfr am ddim i chi fydd yn cynnwys mwy o wybodaeth am beth mae’n ei olygu i fod yn Gristion.  

Gallwch hefyd gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth am gyrsiau gwych fel Alffa a Darganfod Cristnogaeth. Mae’r cyrsiau wedi eu creu i chi ymuno ag eraill sydd eisiau gwybod mwy am Iesu ond sydd â chwestiynau ac sydd ar daith o ddarganfod.

 

St David's Hope

I ddarllen yn y Gymraeg pwyswch yma

If you are visiting this web page it may be because you received a "Happy St David's Day” leaflet. Welcome. If you discovered us some other way it is also great to welcome you to this part of The Net Wales website. This page has particularly been set up for people who want to know more about Jesus and the Christian Faith. This is a journey that St David took in his own life in a very different way over 1400 years ago! 

Christianity – a growing faith

You may find it hard to believe that across the globe the Christian faith is more alive and vibrant than it has ever been. Even though Wales currently may not reflect this amazing growth, there are many examples across this Nation of people who have been changed through the good news of Jesus, 

​As Emyr Lewis the Welsh Rugby player put it:
"I went along to my friend’s church. Somebody stood up and shared their story and it was more or less identical to mine! After attending church for a while I started to be more open to signs from God. I read a book which challenged me as a man, husband and father, and I realised that I had to change. Things started to become clearer to me as I listened to what the Bible had to say. 

As I accepted Jesus into my life, I felt a huge weight leave my shoulders. What I have now is inner peace. As I look back over my life, that’s something I didn’t have when I played rugby. For me there’s only one way to live and that is to follow Jesus Christ. In the rugby world, people have heroes and people try to follow their example. Jesus Christ died for us on the cross – he is the true hero who conquered death and will survive everything."

Emyr's story is far from unique and you can watch more stories of people changed by the amazing power Jesus on our page My Stories

“Jesus in our lives”

What does Emyr mean when he says "I accepted Jesus into my life"? How can we invite someone who lived 2000 years ago into our lives in 21st Century Wales? 

Well the Bible gives us some important help on this journey.

The Bible at its core is a message of hope from God, who loves us and has a plan for our lives.

Christmas is about God stepping into the world he has made and it reminds us of the birth of Jesus, the Son of God. But this just part of that story. Jesus’ life, words and miracles are all about Jesus coming to a point that would change history for ever.

Easter reminds us that through Jesus’ Crucifixion (His death on the cross) and resurrection (coming back to life) Jesus has opened up a way for us to enter into a relationship with God.

It’s not a religion

At its heart Christianity is not religion, rituals and rules but a relationship. A relationship with God the Father who loves us, through God the Son, Jesus, who died and rose for us, and through God the Holy Spirit who to guide and lead us as we invite him to “come and live in us”. 

Emyr Lewis so simply described it above: "As I accepted Jesus into my life, I felt a huge weight leave my shoulders. What I have now is inner peace."

It's a gift that can only be experienced when it is received.

For more information about the Christian faith you can visit websites like christianity.org.uk  or lookingforgod.com

Steps that you can take

Below are three important steps that you may feel ready to take:

Admit – You need to admit that you have made mistakes – the Bible calls this sin and that you need God to change your life. The Bible calls this repentance – it means turning from going your own way to going God’s way.

Believe that through Jesus and his death and resurrection you can receive God's gift of a restored relationship with him.

Commit! You are making a decision to go God’s way from now on. That doesn’t mean you will never make mistakes – we all do – but it is asking God to be the boss and with the help of his Holy Spirit to live the life that God intended you to live.

A prayer you can pray

Below is a prayer that you can pray. Praying the prayer alone will not make you Christian but if you pray this prayer and really mean it, God has promised He will answer.

"To all who received him, to those who believed in his name he gave the right to become the children of God" (John 1:12)

If you are ready to receive Jesus’ gift of life, why not pray this prayer now.


Dear God

admit I am a sinner and need your forgiveness; I believe that Jesus Christ died in my place paying the penalty for my sins; I am willing to turn from my sin and accept Jesus Christ as my personal Saviour and Lord. I commit myself to you and ask you to send the Holy Spirit into my life, to fill me and take control, and to help me become the kind of person you want me to be.

Thank you Father for loving me.

In Jesus name. Amen

If you prayed this prayer and really meant it why not contact us now at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Praying the prayer is just the beginning of the journey and we would love to put you in contact with a church that can help you move forward in your new relationship with God so please contact us so that we can help you and provide a free book that will give you more information on what it means to be a Christian.

You can also contact us to finding out more about great courses like Alpha and Christianity Explored. These are designed so that you can join other who want to know more about Jesus but still have questions on a journey of discovery. 

Words of Hope

Are you needing to be uplifted and comforted today?

These Bible verses about Hope will do just that for you. Take a deep breath and read through them slowly. We all too  often rush through things in life (I am guilty of this myself) and miss what God is telling us. God led you to these today for a reason, don’t let them go unread!

Hope of a future

Proverbs 24:14 Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.

Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.

Hope of eternal life and salvation

Titus 1:1-2 Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God’s elect and their knowledge of the truth, which accords with godliness, in hope of eternal life, which God, who never lies,promised before the ages began

Titus 3:7 so that being justified by his grace we might become heirs according to the hope of eternal life.

1 Corinthians 15:19 If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied.

2 Corinthians 4:16-18  So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.

1 Peter 1:3  Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead,

Hope from the book of Romans

Romans 5:2-5 Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.

Romans 8:24-25 For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.

Romans 12:12  Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.

Romans 15:4 For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope.

Romans 15:13  May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. 

Hope in the midst of a crisis

Psalm 27:4-5 One thing have I asked of the LORD, that will I seek after: that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to gaze upon the beauty of the LORD and to inquire in his temple.  For he will hide me in his shelter in the day of trouble; he will conceal me under the cover of his tent; he will lift me high upon a rock.

Mark 5:35-36  While he was still speaking, there came from the ruler’s house some who said, “Your daughter is dead. Why trouble the Teacher any further?” But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, “Do not fear, only believe.” 

Reasons to hope

Numbers 23:19  God is not man, that he should lie, or a son of man, that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it?

Zephaniah 3:17 The LORD your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.

John 4:13-14 Jesus said to her, “Everyone who drinks of this water will be thirsty again, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life.”

Example of hope

Job 13:15 Though he slay me, I will hope in him; yet I will argue my ways to his face.

Hope and faith

Hebrews 11:1  Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.

C.S. Lewis quotes on hoping for something more

“Most people, if they had really learned to look into their own hearts, would know that they do want, and want acutely, something that cannot be had in this world. There are all sorts of things in this world that offer to give it to you, but they never quite keep their promise.

“At present we are on the outside… the wrong side of the door. We discern the freshness and purity of morning, but they do not make us fresh and pure. We cannot mingle with the pleasures we see. But all the pages of the New Testament are rustling with the rumor that it will not always be so. Someday, God willing, we shall get “in”… We will put on glory… that greater glory of which Nature is only the first sketch.

We do not want to merely “see” beauty–though, God knows, even that is bounty enough. We want something else which can hardly be put into words–to be united with the beauty we see, to pass into it, to receive it into ourselves, to bathe in it, to become part of it.

 

Adapted from an article on whatchristianswanttoknow.com 

Word of Hope (Christmas)

Why Christmas?

Is it possible that the real meaning of Christmas has become so wrapped up in the packaging that it has become difficult to know what it is all about?

The wrapping can be fun - trees, tinsel, gifts, holiday, parties and celebrations. However the season can leave us feeling empty and wondering “Why Christmas?” 

But what about the real story?

The Cord - a video for adults     

The Well Good News - for the kids     

Is it possible to unwrap Christmas and get back to heart of what Christmas is all about? 

What is at the heart of the story? It centres on the birth of a child and the coming of a King. But even this part of the story has had so much added glitz along the way that we can miss the real truth behind it all. 

Unpacking the story

The original Christmas story - often know as the Nativity - was not written by a Hollywood scriptwriter. It is part of the best selling book of all time, the Bible.  At the centre of it all is Jesus

"Good News - Great Joy”

God becomes one of us and history changes for ever"

One of Jesus' closest friends, John, sums it up like this: 

"So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness. And we have seen his glory, the glory of the Father’s one and only Son." (1)

Just Chapter One

The Christmas story is just the first chapter of the Jesus story and the truth about a God who loves us and has a plan for each of our lives.  Jesus said:

"For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life." (2)

In other words, the Christmas story is not just about a cute baby. It is a story of life and death, about a God who loves us and is totally committed to us getting to know him. 

Our hope is that this Christmas you will discover for yourself the central character of Christmas – Jesus – and in discovering Him your life will change forever! 

or ask the person who gave you this leaflet about a church you can visit this Christmas!

The Good News!

(1) Johns Gospel 1:14 (2) Johns Gospel 3:16

Local Councillors

Your local councillor

Click here for full list of Local Councillors

Local Councillors are elected by the community to decide how the council should carry out its various activities. They represent public interest as well as individuals living within the ward in which he or she has been elected to serve a term of office.

They have regular contact with the general public through council meetings, telephone calls or surgeries. Surgeries provide an opportunity for any ward resident to go and talk their councillor face to face and these take place on a regular basis.

Subscribe to this RSS feed