Steve User

Steve User

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Job opportunities at Highfields Church

Administrative Assistant

Part-time - Starting 1st June 2018
Nerys King will leave us at the end of July to become a missionary in Thailand, therefore we are seeking for a replacement for Nerys to support the Church Office with key administrative tasks involved in the day-to‐day running of the church.

For more information please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. on 029 2065 0740 and visit www.highfieldschurch.org.uk/jobs

Closing date for applications Sunday 11th March 2018


Children & Families Worker

Full-time Starting 1st September 2018
With James Pope leaving us to pursue a call to pastoral ministry, we are seeking to appoint someone to oversee our ministry among children (aged 0-11) and their families

For more information please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and visit www.highfieldschurch.org.uk/jobs

Closing date for applications Saturday 31st March 2018


Trainee Minister/Worker

2 Year Contract  Full-time - Starting 1st September 2018
With Emma Smith finishing her 2 year contract and moving on to take up a student worker position in Cambridge we are seeking to appoint a new ministry trainee to train for full-time gospel ministry

For more information please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and visit www.highfieldschurch.org.uk/jobs

Closing date for applications Saturday 31st March 2018


Ministry Apprenticeships

11 month contract - Starting 1st September 2018
Are you wanting to take a gap year in Christian work after University?  This is a great opportunity to get a “taster” for ministry in the local church.

For more information please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and visit www.highfieldschurch.org.uk/jobs

Gobaith Dewi Sant

Os ydych chi ar y dudalen hon oherwydd i chi dderbyn cylchgrawn ‘Dydd Gŵyl Dewi Hapus’ – Croeso. Os ddaethoch chi yma drwy ffordd arall mae’n braf i’ch croesawu hefyd. Bwriad y dudalen yw rhoi mwy o wybodaeth i chi am Iesu a’r ffydd Gristnogol. Dyma daith ffydd y bu Dewi Sant ei hun arni yn ystod ei fywyd mewn ffordd wahanol iawn dros 1400 mlynedd yn ôl!

Cristnogaeth – ffydd sy’n tyfu

Efallai ei bod hi’n anodd i gredu ond ar draws y byd mae’r ffydd Gristnogol yn fwy byw nag y bu erioed. Er nad yw hynna’n edrych yn debygol o edrych ar Gymru, ond mae enghreifftiau hyd yn oed yn ein gwlad ni bod newyddion da Iesu Grist yn newid bywydau er gwell.

​Fel y dywedodd y cyn-chwaraewr rygbi, Emyr Lewis:

“Fe es i eglwys fy ffrind. Safodd rhywun i fyny a dechrau rhannu ei stori ac roedd fwy neu lai’n union fel fy stori i! Ar ôl mynychu’r eglwys am gyfnod dechreuais fod yn fwy agored i arwyddion oddi wrth Dduw. Darllenais lyfr a heriodd fi fel dyn, ac fel gŵr a thad, a sylweddolais bod rhaid i fi newid. Dechreuodd pethau ddod yn gliriach wrth i fi wrando ar beth oedd gan y Beibl i’w ddweud. 

Wrth i fi dderbyn Iesu i mewn i’m bywyd, teimlai fel bod baich enfawr wedi syrthio oddi ar fy ysgwyddau. Mae gennyf heddwch mewnol yn fy mywyd nawr. Wrth i fi edrych yn ôl dros fy mywyd, doedd hynny ddim gen i pan oeddwn i’n chwarae rygbi. ’Dyw hi ddim yn hawdd bod yn Gristion, yn enwedig wrth weithio yn y cyfryngau. I fi, dim ond un ffordd sydd i fyw sef dilyn Iesu Grist. Ym myd rygbi, mae gan bobl arwyr a byddwn yn trio dilyn eu hesiampl; bu farw Iesu Grist ar y groes – ef yw’r gwir arwr sydd wedi curo marwolaeth ac fe fydd yn goroesi popeth.” 

Nid yw stori Emyr yn unigryw a gallwch wylio mwy o storïau pobl sydd wedi eu newid gan bŵer anhygoel Iesu ar dudalen My Stories

“Iesu yn ein bywydau”

 

Beth mae Emyr yn ei olygu pan ddywed ei fod wedi “derbyn” Iesu i mewn i’w fywyd? Sut gall rywun wahodd rhywun a fu’n byw 2000 o flynyddoedd yn ôl i’n bywyd ni yn yr 21ain ganrif yng Nghymru?

Wel, mae’r Beibl yn rhoi help pwysig i ni ar y daith hon.

Mae’r Beibl yn ei hanfod yn rhoi neges o obaith oddi wrth Dduw, sy’n yn ein caru ac sydd â chynllun i’n bywydau.

Mae’r Nadolig yn sôn am Dduw yn dod i’r byd y mae wedi ei greu ac yn ein hatgoffa am enedigaeth Iesu, Mab Duw. Ond dim ond un rhan o’r stori yw hon. Mae bywyd Iesu, beth ddywedodd a’r gwyrthiau rhyfeddol a wnaeth yn arwain Iesu at drobwynt a fyddai’n newid hanes am byth.

Mae’r Pasg yn ein hatgoffa am groesholi Iesu Grist (ei farwolaeth ar y Groes) a’i atgyfodiad (dod yn ôl yn fyw) a thrwy wneud hyn fod Iesu wedi agor ffordd i ni gael perthynas â Duw.

Perthynas yn fwy na chrefydd

Calon Cristnogaeth yw perthynas - yn fwy na chrefydd, set o reolau a defodau. Perthynas â Duw'r Tad sy'n ein caru, drwy Duw y Mab, Iesu, a fu farw ac a gododd o'r bedd er ein mwyn, a thrwy Duw yr Ysbryd Glân sy'n ein harwain wrth i ni ei wahodd i ddod "a byw ynom ni".

Disgrifiodd Emyr Lewis y peth yn syml trwy ddweud: “Wrth i fi dderbyn Iesu i mewn i’m bywyd, teimlai fel bod baich enfawr wedi syrthio oddi ar fy ysgwyddau. Mae gennyf heddwch mewnol yn fy mywyd nawr.”

Mae’n rodd y gallwn ond ei brofi wrth ei dderbyn.

​Am fwy o wybodaeth am y ffydd Gristnogol gallwch ymweld â gwefannau fel https://www.gotquestions.org/Cymraeg/

Camau y gallwch eu cymryd

Isod mae tri cham pwysig i'w cymryd i ddod yn Gristion:

Cyfaddef - Mae angen i chi gyfaddef eich bod wedi gwneud camgymeriadau - mae'r Beibl yn eu galw nhw'n bechodau a chyfaddef eich bod angen Duw i newid eich bywyd. Mae'r Beibl yn galw'r cam hwn yn edifarhau - sy'n golygu troi o fynd eich ffordd eich hun i fynd ar hyd ffordd Duw.

Credu eich bod drwy Iesu, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, yn cael derbyn rhodd Duw o berthynas newydd ag Ef.

Ymrwymo! (Commit!) Rydych yn gwneud penderfyniad i fynd ar hyd llwybr Duw o hyn ymlaen. Dyw hynny ddim yn meddwl na fyddwch chi'n gwneud camgymeriadau o hyd - rydyn ni i gyd yn gwneud hynny - ond byddwch yn gofyn i Dduw fod wrth y llyw (steering wheel) a gyda help yr Ysbryd Glân i fyw bywyd mae Duw wedi ei fwriadu i chi ei fyw.

Gweddi y gallwch chi ei weddïo

Isod mae gweddi y gallwch chi ei weddïo. Mae gweddïo’r weddi hon ar ei phen ei hun ddim yn eich gwneud yn Gristion ond os gweddïwch a wirioneddol gredu beth a ddywedwch wrth Dduw, mae Duw wedi addo y bydd yn ateb.

"To all who received him, to those who believed in his name he gave the right to become the children of God" (John 1:12)

Os ydych yn barod i dderbyn y rhodd o fywyd y mae Iesu yn ei gynnig, pam na weddïwch y weddi hon nawr. 


Annwyl Dduw

Rwy’n cyfaddef fy mod yn bechadur ac angen dy faddeuant; rwy’n credu y bu farw Iesu Grist yn fy lle a thalu’r ddyled am fy mhechodau; rwy’n dewis troi i ffwrdd o’m pechodau a derbyn Iesu Grist fel Gwaredwr personol a’m Harglwydd. Rwy’n rhoi fy hun i ti ac yn gofyn i ti anfon yr Ysbryd Glân i’m bywyd, i’m llenwi a chymryd y llyw, a’m helpu i fod y person rwyt ti eisiau i fi fod.

Diolch Dad am fy ngharu.

Yn enw Iesu. Amen.

Os wnaethoch chi weddïo hyn am y tro cyntaf a’i gredu beth am gysylltu â ni nawr drwy ebostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Dim ond dechrau’r daith yw gweddïo’r weddi a byddem yn hoffi eich rhoi mewn cysylltiad ag eglwys a fyddai’n gallu eich helpu i symud ymlaen yn eich perthynas â Duw, felly cysylltwch â ni fel y gallwn eich helpu a rhown lyfr am ddim i chi fydd yn cynnwys mwy o wybodaeth am beth mae’n ei olygu i fod yn Gristion.  

Gallwch hefyd gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth am gyrsiau gwych fel Alffa a Darganfod Cristnogaeth. Mae’r cyrsiau wedi eu creu i chi ymuno ag eraill sydd eisiau gwybod mwy am Iesu ond sydd â chwestiynau ac sydd ar daith o ddarganfod.

 

Regents Theological Collage - Malvern - Three posts

Regents Theological College has three positions that they are actively recruiting for the following positions (Job descriptions behind the link):

If you are or you know someone who might be interested in these vacancies, please forward them this email and ask them to visit this page online for more information and to apply for the jobs: elim.org.uk/vacancies.

We are also still recruiting for the position of Executive Director and the closing date for this position is the 23rdFebruary. More information regarding this role is available on our vacancy page.

Please do not hesitate to contact me if you have any questions regarding these positions.

Kind regards,

 

Jimmy van Santen

HR Manager | Elim International Centre

01684 588937

 

Offender Outreach Worker with Message Wales

This role will be responsible for the development and delivery of The Message Trust’s activities within one of the region’s YOI’s or prisons in Wales. You would be responsible for coordinating projects and events, running Alpha courses, discipleship groups, structured detached youth work, overseeing volunteers and establishing ongoing positive relationships with young offenders. 

Title: Offender Outreach Worker
Hours: Full Time
Location: Message Wales Office, Dinas Powys.
Salary: £18,963 – £23,063 (dependant upon experience)
Closing date: 28 February 2018

Download the full job description here… 

To apply send your CV and a completed job application form, along with any supporting materials, to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Before you apply, please listen to Andy Hawthorne speaking about the four Message Values.

Resources

Application Form
Working for The Message Trust

Short Term Bible College Training Opportunity - Bible College of Wales

The founder of the Bible College of Wales, Mr. Rees Howells, believed in the Every Creature mandate, to bring the gospel to reach every tongue and tribe, and his heart’s cry still remains the sole pursuit of the BCW today. The college’s purpose is to train and equip every student for ministry in their communities as well as in the nations. We believe every student’s call is unique and we desire for them to discover, activate, and embrace their purpose during this time at the BCW-SOM.  

We strongly encourage you to consider attending our upcoming 2018 Spring Term or if you are already a graduate of BCW, that you will encourage another to sign up and participate in this preparation for the great harvest. From our current cohort, many have gone on to influence and impact their communities locally and in the nations. We promise you that your life will be changed in ways you have never dreamed of.

The closing date for BCW-SOM 2018 Spring Term is now extended to 10 February. We believe you will have a life-changing God encounter in the BCW over the next 3 months. This is definitely not to be missed! Please complete your application form and email it to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Signing up is that simple. Come and be part of this wonderful journey!

In His Service,
The BCW Team

UK Office Derwen Fawr House, Derwen Fawr Rd, Swansea, SA2 8EB, United Kingdom
T: +44 (0) 1792 722428
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2018 SPRING SEMESTER (5 MARCH 2018 – 25 MAY 2018)

 

ORIENTATION DAY     /   2 March 2018

GRADUATION DAY     /    24 May 2018

Registration opens on:
1 July 2017

Registration closes on:
31 December 2017 (for applicants 
who require a visa)

10 February 2018 (for all other applicants)

 

2018 AUTUMN SEMESTER (3 SEPTEMBER 2018 – 23 NOVEMBER 2018)

ORIENTATION DAY    /   31 August 2018

GRADUATION DAY     /    22 November 2018

Registration opens on:
1 January 2018

Registration closes on:
31 May 2018 (for applicants 
who require a visa)


1 August 2018 (for all other applicants)

Centre Director - Kenya - International Teams

Centre Director needed for:

PEFA Matumaini Rehabilitation Centre, Molo, Kenya

Long term (2 years +)

Position would suit one person or a couple and is self-supporting.

Job function:
- Oversee and direct all the operational procedures of the Centre.
- Implement the strategic goals, aims and objectives of the Centre, giving direction and leadership toward the achievement of the Centre's vision, mission, strategy, goals, aims and objectives.
- Provide an effective financial management service to the Centre.
- With the chair, enable the Board to fulfil its governance function. 

  • Matumaini Rehabilitation Centre, Molo, Kenya brings a holistic approach to impact children and young people lives spiritually, mentally, emotionally and physically.
  • Most of the children, who come from different backgrounds, have extensive disabilities and have suffered neglect and abandonment, and they have become outcasts, unwanted, stigmatized, malnourished and abused.
  • They need a safe place, a welcome environment, parental care to the orphans, mentoring and emotional support and access to education, medication, and access to a professionally trained physiotherapist and other hospital medical care.
  • They need to know the love and care of Jesus through the staff who work, play and pray with them as they live with them every day.

For more information, contact Jenny Edmunds at iTeams, on +44 (0)1874 611 995 or e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For more general information on the work of iTeams, view the website at: www.iteams.org.uk 

 

St David's Hope

I ddarllen yn y Gymraeg pwyswch yma

If you are visiting this web page it may be because you received a "Happy St David's Day” leaflet. Welcome. If you discovered us some other way it is also great to welcome you to this part of The Net Wales website. This page has particularly been set up for people who want to know more about Jesus and the Christian Faith. This is a journey that St David took in his own life in a very different way over 1400 years ago! 

Christianity – a growing faith

You may find it hard to believe that across the globe the Christian faith is more alive and vibrant than it has ever been. Even though Wales currently may not reflect this amazing growth, there are many examples across this Nation of people who have been changed through the good news of Jesus, 

​As Emyr Lewis the Welsh Rugby player put it:
"I went along to my friend’s church. Somebody stood up and shared their story and it was more or less identical to mine! After attending church for a while I started to be more open to signs from God. I read a book which challenged me as a man, husband and father, and I realised that I had to change. Things started to become clearer to me as I listened to what the Bible had to say. 

As I accepted Jesus into my life, I felt a huge weight leave my shoulders. What I have now is inner peace. As I look back over my life, that’s something I didn’t have when I played rugby. For me there’s only one way to live and that is to follow Jesus Christ. In the rugby world, people have heroes and people try to follow their example. Jesus Christ died for us on the cross – he is the true hero who conquered death and will survive everything."

Emyr's story is far from unique and you can watch more stories of people changed by the amazing power Jesus on our page My Stories

“Jesus in our lives”

What does Emyr mean when he says "I accepted Jesus into my life"? How can we invite someone who lived 2000 years ago into our lives in 21st Century Wales? 

Well the Bible gives us some important help on this journey.

The Bible at its core is a message of hope from God, who loves us and has a plan for our lives.

Christmas is about God stepping into the world he has made and it reminds us of the birth of Jesus, the Son of God. But this just part of that story. Jesus’ life, words and miracles are all about Jesus coming to a point that would change history for ever.

Easter reminds us that through Jesus’ Crucifixion (His death on the cross) and resurrection (coming back to life) Jesus has opened up a way for us to enter into a relationship with God.

It’s not a religion

At its heart Christianity is not religion, rituals and rules but a relationship. A relationship with God the Father who loves us, through God the Son, Jesus, who died and rose for us, and through God the Holy Spirit who to guide and lead us as we invite him to “come and live in us”. 

Emyr Lewis so simply described it above: "As I accepted Jesus into my life, I felt a huge weight leave my shoulders. What I have now is inner peace."

It's a gift that can only be experienced when it is received.

For more information about the Christian faith you can visit websites like christianity.org.uk  or lookingforgod.com

Steps that you can take

Below are three important steps that you may feel ready to take:

Admit – You need to admit that you have made mistakes – the Bible calls this sin and that you need God to change your life. The Bible calls this repentance – it means turning from going your own way to going God’s way.

Believe that through Jesus and his death and resurrection you can receive God's gift of a restored relationship with him.

Commit! You are making a decision to go God’s way from now on. That doesn’t mean you will never make mistakes – we all do – but it is asking God to be the boss and with the help of his Holy Spirit to live the life that God intended you to live.

A prayer you can pray

Below is a prayer that you can pray. Praying the prayer alone will not make you Christian but if you pray this prayer and really mean it, God has promised He will answer.

"To all who received him, to those who believed in his name he gave the right to become the children of God" (John 1:12)

If you are ready to receive Jesus’ gift of life, why not pray this prayer now.


Dear God

admit I am a sinner and need your forgiveness; I believe that Jesus Christ died in my place paying the penalty for my sins; I am willing to turn from my sin and accept Jesus Christ as my personal Saviour and Lord. I commit myself to you and ask you to send the Holy Spirit into my life, to fill me and take control, and to help me become the kind of person you want me to be.

Thank you Father for loving me.

In Jesus name. Amen

If you prayed this prayer and really meant it why not contact us now at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Praying the prayer is just the beginning of the journey and we would love to put you in contact with a church that can help you move forward in your new relationship with God so please contact us so that we can help you and provide a free book that will give you more information on what it means to be a Christian.

You can also contact us to finding out more about great courses like Alpha and Christianity Explored. These are designed so that you can join other who want to know more about Jesus but still have questions on a journey of discovery. 

Tav Centre Cardiff - Looking for volunteers

Do you live in Cardiff and have some time you give to help a very worth while cause. 

Would you consider giving a little bit of your time to Tavistock Centre, Cathays, Cardiff in 2018?

Take a look at some of things they do on our website www.tavscardiff.org

The St Madoc Centre - Trustees for the Charity

The St Madoc Centre is seeking to recruit one or more Trustees for the Charity. 

St Madoc is a Christian Residential Centre situated in 74 acres of glorious Gower on the edge of the village of Llanmadoc.There are currently seven Trustees. 

The Charity’s main objective is to provide a centre used for the development of youth and other groups from churches, clubs, schools, sporting associations, youth groups and other organisations operating through the application of Christian principles. 

During 2016 we hosted 120 Groups comprising: 

Churches (youth) 37, Churches (adult) 17, University 1, Sports 5, Community 8, Other adult 15, Schools and Colleges 37. 

These totalled 9,308 bed nights and some 700 additional day visitors. 

The Centre was completely rebuilt in 2008 and has modern bunk bed accommodation plus activity rooms a large kitchen and a sports hall. 

There is a Manager plus 4 full time and 2 part time staff plus volunteers. 

We have a strong Environmental focus and work with our partners A Rocha to sustain the flora and fauna on the site. 

The current Trustees believe that this is an important moment in God’s plan for the Centre and are seeking likeminded believers to share and work towards the vision. 

If you are enthused to help please contact one of the existing Trustees or the Secretary, Mrs Rachel Thomas, on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for copy of the Role Requirements and an Application Form. 

Closing date for applications is 31st Jan 2018. We plan to hold an informal get together with prospective Trustees in February.

For more information on St Madoc Centre 

 

Hebron Hall - Vacancy for General Manager from 2018

 

Vacancy for General Manager from 2018

An exciting opportunity has arisen for the right person to work at Hebron Hall Christian Centre, a registered charity.

In the summer of 2018, the current General Manager will retire and we are seeking to appoint a replacement, ideally beforehand. There is a genuine occupational requirement that the successful applicant will be a committed and practising evangelical Christian as Hebron Hall is first and foremost a Christian centre. The right person will also have experience in a similar role and/or have experience in business & management at a high level.

The work of Hebron Hall Christian Centre is varied with Bethel House, a 39 bed residential care home, a conference centre with accommodation which sleeps in total 143 guests, a large indoor heated swimming pool, indoor sports hall and room used for community activities and Kings Court which comprises 15 privately owned assisted living properties over which we keep a watching brief.

If you feel a call to come and be a part of the work here then please have a look at the advertisement pdf here. Please also contact us by email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by telephone on (029) 2051 5665 for a chat and to obtain any further information.

Any potential applicants are more than welcome to come and have a look around the whole centre and for an informal chat before deciding to apply formally.

 You can download a copy of our job application form here  

Subscribe to this RSS feed